Aboneazăte la mailingul nostru săptămânal, pentru a fi la curent cu principalele evenimente din țară

Regulamentul procurării biletelor

Regulamentul procurării biletelor

Dispoziții generale

1.1 Prezentul Regulament în conformitate cu art.681 din Codul civil al Republicii Moldova, constituie o ofertă publică. Acceptarea necondiţionată (acceptul) condițiilor prezentului Regulament în conformitate cu art.687 din Codul civil al Republicii Moldova, este considerat ca un fapt al utilizării de către Utilizator al Serviciului. Site-ul aparține "SRL AFISHA EVENT".

1.2. Regulamentul prezent este un document oficial al SIMPALS  (Afisha...) și definește ordinea și condițiile de prestare a Serviciului, care este accesibilă Utilizatorului ce dispune de echipamentul necesar pentru a dispune de acces la Internet, precum și de dispunerea accesului la Internet. Toate întrebările, referitoare la prestarea accesului la rețeaua Internet,  achiziționarea și setarea echipamentului sau software-ul corespunzător, nu sunt reglementate de prezentul Regulament și se decid de către Utilizator desinestătător și din cont propriu în afara prezentului Regulament.

1.3 Relațiile, legate de oferirea serviciilor de divertisment, informaţia căruia este indicată în cadrul Serviciului :

(1) intervin în mod direct între Cumpărător și Organizator, prestator al serviciilor de divertisment indicate;

(2)se certifică cu biletul Electronic.

Ordinea și condițiile de prestare a Serviciului

2.1. Comanda biletului Electronic

Se plasează în cadrul Serviciului informația despre Eveniment (program, schema sălilor, informația despre disponibilitatea locurilor, condițiile de prezentare a serviciilor de divertisment, prețurile la bilet, etc.) se prestează în regim ”on-line” de către Organizator sau reprezentantul împuternicit ”așa cum este” și poate fi în orice moment suplinit sau modificat.

- Pentru a comanda biletul Electronic, Cumpărătorul trebuie să se înregistreze pe site-ul http://www.afisha.md, - să aleagă Evenimentul și dacă este posibil, data, ora, locul, și cantitatea biletelor Electronice, etc. 

- indicaţi adresa poștei electronice.

- alegeţi modalitatea de achitare fară numerar prin intermediul cardului bancar.

2.2 Achitarea biletului Electronic

2.2.1 După ce Cumpărătorul a efectuat toate acțiunile, indicate în p.2.1. al prezentului Regulament, are loc ”încărcarea” paginii securizate de achitare, unde Cumpărătorul trebuie:

- să indice datele indicate, pe lângă aceasta Cumpărătorul, cu toată certitudinea, reprezintă și garantează că deține drepturile și competențele, că deține drepturile depline pentru efectuarea plății prin intermediul surselor de achitare, utilizate de el la achitare în cadrul Regulamentului prezent, și poartă singur responsabilitate în situația încălcării asigurărilor și garanțiilor.

- Confirmați comanda selectată a biletului Electronic prin intermediul accesării butonului ”Achită” (sau alt buton, accesarea căruia confirmă acceptul de efectuare a plății) și să primească de la bancă, care a emis cardul (în continuare - ” bancă-emitentă”) confirmarea autorizării de achitare.

Notă:
- În procesul de achiziționare  a biletului electronic, se va percepe un comision de 2 %, pentru procesarea achitării. Acest comision va fi afișat înainte de a alege metoda de plată.
- Сlientul înțelege și își exprimă acordul că în cazul returnării biletului electronic și solicitării contravalorii acestuia, comision de 2% perceput din valoarea biletului procurat, nu se va returna.

-Banca-emitentă  poate refuza în autorizarea plății pe motive definite, prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova, regulile băncii emitente, regulele corespunzătoare sistemului electronic de plăți sau sistemelor internaționale de plată, în situația cînd banca emitentă are temei de a presupune, că operațiunea de plată este una frauduloasă. Toate întrebările, legate de desfăşurarea plății, sunt soluționate de către Cumpărător cu banca-emitentă, cu propriile forțe și din cont propriu în afara prezentului Regulament. 

2.2.2 Durata achiziției ”on-line” are o limită de timp, indicate în cadrul Serviciul în momentul alegerii biletului Electronic. Dacă în decurs de 15 minute alegerea biletului Electronic și plata nu au fost efectuate, comanda se anulează automat.

2.3 Emiterea biletului Electronic

2.3.1. După finalizarea procedurii de achitare, are loc redirecționarea de pe pagina de plată, înapoi pe pagina web Afisha http://afisha.md, de unde a fost inițiat ”dialogul plății” a biletului Electronic.

2.3.2 În conformitate cu adresa de e-mail indicată de către Cumpărător, în momentul alegerii biletului Electronic, Cumpărătorului i se expediază biletul Electronic. Cumpărătorul confirmă prin prezență și este de acord, că expedierea biletului Electronic la adresa electronică indicată, este un fapt de îndeplinire de către Afisha a obligațiilor sale în vînzarea ”on-line” a biletului Electronic și furnizarea serviciilor.

2.3.3. Cumpărătorul este singurul responsabil de exactitatea și corectitudinea datelor specificate de el în cadrul Serviciului datelor și este obligat să asigure măsurile, necesare și suficiente pentru evitarea accesului neautorizat al persoanelor terțe la caseta poștei electronice.

2.3.4. După achiziționarea unui bilet Electronic și expedierea acestuia la adresa electronică indicată de Cumpărător, este necesar de al imprima sau de a-l descărca pe un dispozitiv mobil. În ziua evenimentului, în timpul efectuării controlului, biletul Dvs va fi scanat și veți fi invitat să vă ocupați locul în sală.

2.4. Returnarea biletului Electronic

2.4.1. Returnarea biletului Electronic achiziționat de către Cumpărător, este posibilă în condițiile prezentului Regulament și în corespundere cu regulile stabilite de Organizator.

2.4.2. Procurarea biletelor prin intermediului site-ului www.afisha.md, precum și restituirea acestora către cumpărători presupune cheltuieli pe care le suportă Afisha.md în procesul de efectuare a tranzacțiilor bancare.

2.4.3. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul că în cazul returnării biletului și solicitării contravalorii acestuia, se va reține un comision egal cu 10% din valoarea biletului procurat. Respectivele 10% reținute reprezintă cheltuielile suportate de afisha.md în cadrul procedurii de returnare a biletelor și care nu au fost incluse în prețul inițial al acestora.

2.4.4. Dat fiind faptul că serviciul de comercializare a biletului către Cumpărător a fost prestat corespunzător, dreptul de reținere a unei părți din prețul biletului, Afisha.md și-l asumă în corespundere cu prevederile art. 13 al. (13) al Legii Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor.

2.4.5. Returnarea biletului Electronic de către Cumpărător și restituirea contravalorii lui, din alte motive decât anularea sau amânarea evenimentului pentru care a fost procurat, sunt posibile doar la întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:

- Organizatorul Evenimentului prevede posibilitatea returnării biletului;

- Returnarea se efectuează cel târziu cu 3 zile înainte de data desfășurării evenimentului pentru care au fost procurate.

2.4.6. Rambursarea contravalorii biletului poate fi solicitată de către client printr-o cerere în formă scrisă, depusă în dependență de modalitatea de achiziționare a biletului, cu reținerea comisionului indicat la punctul 2.4.3. Astfel, în cazul achiziționării biletului online, cererea se va depune în format electronic la adresa de e-mail afisha@afisha.md, și respectiv, la achiziționarea directă (de la oficiul Afisha), cererea se va  depune personal la oficiul vânzătorului.

2.4.7. Returnarea mijloacelor bănești către cumpărător se realizează în dependență de modalitatea de achiziționare, cu respectarea prevederilor punctului 2.4.4.

2.4.7.1. Returnarea plăților cu cardul se efectuează pe card

2.4.7.2. Returnarea plăților la terminalele de plată poate avea loc doar prin ridicarea cash de la oficiul Afisha.

2.4.7.3. Returnarea banilor cash în cazul biletelor fizice, poate avea loc prin două modalități:

- se aplică aceleași condiții ca și pentru returnarea banilor pe card;

- prin ridicarea cash de la oficiul Afisha la ziua semnări cererii de rambursare.

2.4.8. În caz de anulare a evenimentului, banii se returnează către cumpărător în proporție de 100%.


Condiții speciale

3.1. Cumpărătorul se obligă să indice informația amplă și veridică, în limitele necesare de oferire a Serviciului, să urmărească relevanța și fiabilitatea informației, de asemenea își asumă riscurile asociate de furnizarea informațiilor insuficiente și/sau lipsite de veridicitate.

3.2.Cumpărătorul confirmă, că este conștient și de acord necondiționat cu refuzul eliberării biletului Electronic în situațiile:

- Nu s-a confirmat autorizarea de plată din partea băncii emitente sau a sistemului electronic de plăți Afisha.

- Inițierea Cumpărătorului a procedurii de returnare a biletului Electronic, daca inițierea respectivă este admisă de prezentul Regulament și regulile, stabilite de către Organizator;

- prevăzute de legislația Republicii Moldova și regulile, stabilite de Organizator sau reprezentantul autorizat al acestuia.

3.3. Cumpărătorul este obligat să se familiarizeze cu atenție cu informația referitoare la Eveniment, și plasată în cadrul Serviciului, însă să nu se limiteze cu regulile, stabilite de către Organizator. Organizatorul poate dispune restricții privind accesul la Eveniment în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova și regulile stabilite de către Organizator. Dacă apar întrebări, referitoare la informația despre Eveniment sau Serviciu, Cumpărătorul trebuie să se adreseze la Asistența pentru clienți, la adresa electronică afisha@afisha.md. Lipsa adresărilor din partea Cumpărătorului, demonstrează că, cumpărătorul este familiarizat suficient cu informația necesară, despre Eveniment și Serviciu.

3.4. Cumpărătorul este pe deplin responsabil pentru orice încălcare a prezentului Regulament, precum și pentru consecințele unor astfel de încălcări.

3.5. Afisha și Partenerii săi se obligă să nu divulge informația indicată de către Cumpărător în cursul furnizării Serviciului.

Nu este considerată încălcare, utilizarea sau furnizarea informației în următoarele cazuri:

- În cazul furnizării Serviciului în volumul, necesar pentru redarea corespunzătoare;

- La transmiterea informației către părți terțe, care activează în baza contractelor cu Afisha pentru îndeplinirea obligațiilor față de Cumpărător;

- La solicitarea organelor și persoanelor, autorizate să solicite și să primească o astfel de informaţie, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova;

-  În alte cazuri, cu acordul Cumpărătorului.

3.6. Cumpărătorul acceptă că: 

- Afisha și/sau Partenerii săi își rezervă dreptul de a suspenda sau anula Serviciile prestate, în orice moment fără a da nici un motiv și fără nici o notificare prealabilă către Cumpărător. Încetarea sau suspendarea Serviciului poate fi efectuată inclusiv, dar fără a se limita, în legătură cu încălcarea Cumpărătorului al prezentului Regulament și/sau circumstanțelor tehnice, precum ar fi funcționarea necorespunzătoare a site-ului Afisha http://afisha.md, site-uri web sau alte resurse ale Partenerilor, erori în activitatea băncilor, defecțiuni ale sistemelor electronice de plată, etc.;

- Serviciul poate conține link-uri către alte resurse ale rețelei Internet, și nici Afisha, nici Partenerii nu sunt responsabili pentru disponibilitatea acestor resurse, de conținutul lor, precum și alte consecințe, care au atribuție la utilizarea materialelor ale resurselor indicate.

- Informaţiile indicate de către Cumpărător în cadrul Serviciului, pot fi oferite Afishei, reprezentanților autorizați corespunzător pentru îndeplinirea obligațiilor proprii, de asigurare a accesului Cumpărătorului la Eveniment și furnizarea serviciilor de divertisment;

- Serviciul este furnizat "ca atare".

Limitarea răspunderii Afisha

4.1. Afisha nu poartă nici o responsabilitate:

- Pentru orice acțiuni ale Organizatorului sau ale reprezentantului său autorizat, însă fără a se limita, pentru omisiunea de a furniza Serviciul necorespunzător din partea Organizatorului sau a reprezentantului său autorizat în desfășurarea Evenimentului sau altor activități;

- Pentru acțiunile Partenerilor, referitoare la indisponibilitatea Serviciului pe site-urile de internet sau alte resurse ale Partenerilor;

-- Pentru acțiunile băncilor, care asigură achitarea și returnarea surselor bănești conform prezentului Regulament;

- Pentru întârziere, eşecuri, incapacitatea și lipsa de promptitudine a livrării, eliminarea sau lipsa de salvare a anumitor date, precum și ne corespunderea Serviciului necesităților sau așteptărilor Cumpărătorului;

- Pentru orice daune sau pierderi, cauzate Cumpărătorului, inclusiv, fără a se limita, ca urmare a anumitor modificări, pe care Afisha sau Partenerii săi le introduc pe paginile sale web sau alte resurse, în ordinea acordării Serviciului, precum și în urma încetării sau stagnării prestării Serviciului, ștergeri, erorilor sau lipsa salvării anumitor date conținute sau transmise, neclarități și/sau lipsa de fiabilitate ale datelor indicate de Cumpărător.

- În situația intervenirii unor circumstanțe de (forță majoră). La circumstanțele de forță majoră se atribuie, inclusiv, fără a se limita, dezastre naturale, acte militare, criza națională, grevă într-un sector sau regiune, acțiuni, decizii ale autorităților publice, care împiedică în mod obiectiv îndeplinirea obligațiilor conform prezentului Regulament, precum și erori, intervenite în rețelele telecomunicaționale și/sau energetice, acțiuni ale unor programe malware, acte lipsite de scrupule din parte unor terțe părți, exprimate prin acțiuni, îndreptate spre accesul neautorizat și/sau dezactivarea programelor și/sau echipamentelor complexului Afisha sau ale Partenerilor.

- În cazul încălcării din partea Cumpărătorului, a regulilor de vizitare a Evenimentelor și/sau regulile de acces la Eveniment, stabilite de către Organizatorul evenimentelor respective.

Modificarea prezentului regulament

5.1. Afisha este în drept să introducă orice modificări sau supliniri ale prezentului Regulament. Toate modificările și suplinirile în prezentul Regulament se publică pe pagina web Afisha la adresa https://afisha.md/info/rulestickets.

5.2. Modificările și suplinirile prezentului Regulament, intră în vigoare din momentul publicării acestora în conformitate cu alin. 5.1. al prezentului Regulament, dacă altele nu vor fi stabilite de Afisha. Reactualizarea Cumpărătorului  în utilizarea Serviciului după intrarea în vigoare a modificărilor sau suplinirilor, presupune recepționarea către Afisha a acceptului Cumpărătorului cu prezentul Regulament într-o ediţie modificată sau completată.


Prevederi finale

6.1. Recunoaștere oricărei prevederi ale prezentului Regulament ca fiind incorecte sau nule, sau nu sunt utile, nu poartă incorectitudinea altor dispoziții ale prezentului Regulament.

6.2. Cumpărătorul acceptă faptul că, în cazul unui litigiu, legat de sau care decurge din prezentul Regulament, aplicabil dreptului material este dreptul Republicii Moldova.

6.3. În cazurile cînd condițiile de achiziționare ”on-line” a biletului Electronic, la evenimentul de divertisment a Organizatorului, se reglementează printr-un act separat (Condițiile de achiziționare a biletului Electronic), prezentul regulament se aplică în măsura  și situația, dacă acesta nu intră în conflict cu Condițiile corespunzătoare achiziționării  biletului Electronic.